30 August 2020

                      SHRI SHRI RADHAGOVIND DEV JI


                                  SHRI SHRI GAURNITAI JI

                                    SRILA PRABHUPADA JI