29 August 2020

 SHRI SHRI RADHAGOVIND DEV JI
SHRI GAURNITAI JI
SRILA PRABHUPADA