September 1, 2020

                          SHRI SHRI RADHAGOVIND DEV JI


                                  SHRI SHRI GAURNITAI JI


                                  SRILA PRABHUPADA