September 2, 2020

                            SHRI SHRI RADHAGOVIND DEV JI


                                     SHRI GAURNITAI JI


                                      SRILA PRABHUPADA